استفاده از شیر zg در سیستم خنک کننده در هاینان

1.jpg

2.jpg

ساختمان در هاینان یک ساختمان تجاری در هایکو است. با افزایش تعداد کارکنان اداری، برخی از سیستم های تهویه مطبوع و تبرید نیاز به تعویض دوره ای دارند. در حال حاضر شرکت ما برای بازسازی سیستم تهویه مطبوع مرکزی ساختمان کمیسیون مربوطه را می پذیرد. بسیاری از این شیرها توسط صنعت ZG ارائه می شوند.

Chat with us