استفاده از محصولات شیر ​​zg در تبدیل یک سیستم حرارتی در سین کیانگ

1.jpg

2.jpg

این شرکت یک بیمارستان در سین کیانگ است. برای حفظ پایداری سیستم، سیستم حرارتی نیاز به تعمیر و تعویض منظم دارد. در حال حاضر، شرکت ما با موفقیت تغییر سیستم حرارتی بیمارستان را امضا کرده است. بسیاری از این شیرها توسط صنعت ZG ارائه می شوند.

Chat with us