مشتری شیلی شیر چک 480 عددی را از شیر zg ترتیب داد

1.jpg

2.jpg

3.jpg

مشتری شیلی شیر چک 480 عددی را از صنعت ZG ترتیب داد

این یک توزیع کننده در شیلی است. تجارت اصلی برای سیستم آبیاری و جمع آوری آب باران است.

آنها اخبار ما را از یک فرصت تصادفی دریافت می کنند و سپس محصول ما را از اینترنت و وقتی نمونه را آزمایش می کنند، می بینند. از آن راضی هستند.

در نهایت، آنها این شیر چک 480 عددی را با ما شروع کردند. آنها همچنین گفتند دفعه بعد، با ما همکاری خواهند کرد و بعداً می توانیم در مورد مسائل نماینده بحث کنیم.

صنعت ZG ما برای کمک به توسعه بهتر مشتریانمان بهتر عمل خواهد کرد.


Chat with us