استفاده از شیر zg در سیستم خنک کننده یک بانک در اورومچی

1.jpg

2.jpg

استفاده از شیر ZG در بازسازی سیستم خنک کننده تهویه مطبوع مرکزی یک بانک در ارومچی


این بانک در مرکز شهر ارومچی قرار دارد. با استفاده از سیستم، برخی از سیستم های تبرید تهویه مطبوع نیاز به تعویض منظم دارند. در حال حاضر شرکت ما مسئول بانک را جهت سفارش تبدیل سیستم تهویه مطبوع مرکزی می پذیرد. بسیاری از این شیرها توسط صنعت ZG ارائه می شوند.


Chat with us