استفاده از شیر zg در یکی از کارخانه های استان جیانگ سو

1.jpg

2.jpg

کارخانه ای در جیانگ سو یک شرکت با فناوری پیشرفته است. برخی از قطعات باید به طور مرتب با استفاده از تجهیزات تعویض شوند. در حال حاضر شرکت ما با موفقیت با کارخانه مذاکره کرده و پروژه نوسازی آب خنک کننده کارخانه را بر عهده گرفت. بسیاری از این شیرها توسط صنعت ZG ارائه می شوند.


Chat with us